Bestyrelse
Vedtægter

Vedtægter

Vedtægt for samarbejde mellem stiftsøvrigheder om

”Folkekirke og Religionsmøde”

Deltagere, formål, hjemsted mv.

§1  Folkekirken og Religionsmødet er et samarbejde med følgende stiftsøvrigheder som deltagere: København Stiftsøvrighed, Fyens Stiftsøvrighed, Aalborg Stiftsøvrighed, Viborg Stiftsøvrighed, Århus Stiftsøvrighed, Haderslev Stiftsøvrighed, Ribe Stiftsøvrighed, Lolland-Falster Stiftsøvrighed og Roskilde Stiftsøvrighed.

§2  Samarbejdets formål er, med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse, at styrke og koordinere den danske folkekirkes møde med andre religioner og livstydninger i Danmark. Samarbejdet kan udbyde kurser, udgive materialer, indgå samarbejde med stiftsudvalg eller andre organisationer (eksempelvis Folkekirkens Mission), der kan bidrage til at opfylde samarbejdets formål. 

§3  Samarbejdets hjemsted er Viborg.

Budget, regnskab, bestyrelsesforhold mv.

§4  Stiftsøvrighederne der deltager i samarbejdet udarbejder hvert år et budgetforslag for samarbejdet de følgende år. Budgettet sendes til Kirkeministeriet inden den 15. marts.

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Der udarbejdes hvert år et regnskab, der inden 1. marts næstfølgende kalenderår skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Stk. 3. Regnskabet skal inden den 1. april sendes til Kirkeministeriet.

Stk. 4. Samarbejdet tegnes i økonomisk henseende af formanden i fællesskab med yderligere et bestyrelsesmedlem.

§5  Bestyrelsesforhold:

1. Hver stiftsøvrighed udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 4 år ad gangen.

2. Biskopperne for de deltagende stifter udpeger et medlem af deres midte.

3. Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsesmedlemmerne en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt yderligere 1 medlem. Disse 5 udgør tilsammen forretningsudvalget.

4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året.

6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst ½ af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder fremkommet forslag.

7. Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet. Der kan udbetales diæter og befordringsgodtgørelse efter gældende regler for staten.

§6  Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale. Ansatte kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Arbejdsbeskrivelsen for ansatte skal være godkendt af bestyrelsen.

Klage- & ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§7  Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om samarbejde i henhold til vedtægtens §2 mellem stiftsøvrighederne, stiftsudvalg og andre organisationer med hvilke, der er indgået samarbejdsaftaler, kan forlægges Kirkeministeriet til afgørelse.

§8  Kirkeministeriets godkendelse kræves til: 1) vedtægtsændringer, 2) indgåelse af samarbejdsaftaler i medfør af §2 samt 3) fastsættelse af vilkår i anledning af opløsning af samarbejdet, jvf. herved §43, stk. 5 og 6 i lov om menighedsråd.

§9  Denne vedtægt træder i kraft dagen efter Kirkeministeriets godkendelse. Samarbejdet kan opløses med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, hvis deltagerne er enige herom. Kirkeministeren kan opløse samarbejdet efter en deltagers anmodning, eller når der i øvrigt er rimelig grund dertil.

§10  Vedtægten samt de supplerende samarbejdsaftaler i medfør af §2, er til rådighed for offentligheden på samtlige stiftsøvrigheders kontorer og i Kirkeministeriet samt på hjemmesiden: www.religionsmoede.dk


Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. februar 2018.

Godkendt af Kirkeministeriet d. 15. juni 2018.