Magasin om religionsmøde
Læs nyeste nummer

TEMA: Kristendom og samfund

Magasin om Religionsmøde nr. 7. august 2016

Artikler i magasinet:

Theodor Jørgensen:

Den kristne missionsforpligtelse i et demokratisk, multireligiøst samfund


Iben Krogsdal:

De kejtede kristne i den stærke folkekirke


Brian Arly Jacobsen:

Religion og kommunalpolitik i Danmark - mellem religiøs og mangfoldighedspolitik og sekularisering

Forord 

Af Jarl Ørskov Christensen, redaktør

Hvilken rolle spiller kristendommen i samfundet i dag? Spørgsmålet er igen aktuelt i disse år, hvor bølgerne brydes imellem modsatrettede sekulære og multireligiøse strømninger.

Danmark er kendt for at være et gennemsekulariseret samfund. Vi håndhæver trosfrihed og håndterer værdimæssige diskussioner, politik, uddannelse og etik uden brug af hellige tekster eller religiøse argumenter. Nok er den danske folkekirke grundlovssikret, og det danske demokrati er hovedsaligt støbt af teologiske arkitekter. Men kirken og kristendommen har kendt sin rolle som tilbagetrukken - en selvfølgelig baggrund for samfundets liv.

Traditionelt har kirke og politik levet i fredelig sameksistens. I nyere tid har tilkomsten af nye kulturer og religioner imidlertid udfordret den stiltiende balance: Andre religioner og kulturer ser anderledes på rollerne og samspillet. Troslivet skal ikke leves tilbagetrukket men i fuld udfoldelse gennem religiøs adfærd, påklædning og politik.

Problemerne opstår, når disse udadvendte religioner møder et samfund, der i høj grad har lært sig at være religiøst indadvendt: Man taler simpelthen hvert sit sprog. I offentlige diskussioner forsøger vi at oversætte alle religiøse spørgsmål til sekulære termer for overhovedet at kunne håndtere dem. Samfundet er ikke parat til at byde religiøse holdninger og argumenter indenfor ved beslutningsbordene. Reaktionen har tvært imod været en generel religionsforskrækkelse, hvor også kirken og kristendommen er blevet problematiseret og sendt uden for banen.

Hos den danske befolkning står folkekirkens medlemstal fortsat højt, men mange folkekirkekristne er ikke længere fortrolige med kirken og kristendommen. Det giver usikkerhed om eget ståsted og en tilsvarende angst over for andre religioner og kulturer. Set fra en kirkelig vinkel er der brug for både at styrke medlemmernes trospraksis og deres viden om kristendommen. Derved styrkes også den åbne samtale med andre religioner og kulturer.

Hvilken rolle spiller kristendommen i samfundet i dag? Spørgsmålet må dels besvares indefra igennem granskning af teologien og troens kerneindhold - og udefra ved at overveje spillereglerne på den sekulære samfundsbane, hvor kristendommen i dag står side om side med andre religioner. Artiklerne i denne magasinudgave tilgår spørgsmålet hhv. fra en teologisk, en sociologisk og en politisk vinkel:

I første artikel undersøger Theodor Jørgensen missionsbefalingen, der udgør grundstenen i det kristne fællesskab. Traditionelt har folkekirkens mission over for befolkningen været nedtonet, og i nyere tid er den af nogle blevet opfattet som et problematisk og udemokratisk levn. Hvordan kan missionsbefalingen give mening i dag? Kan den ligefrem være fremmende for den medmenneskelige samtale og forståelsen af den treenige gudbilledlighed?

I anden artikel beskriver Iben Krogsdal de folkekirkekristnes forhold til kirken. På den ene side kan der spores et voksende videns- og traditionstab, og på den anden side har kirken en tårnhøj legitimitet som den institution, der vikarierer for befolkningens tro og religiøse praksis. Forfatteren overvejer kirkens mulige rolle som aflastende fællesskab i et samfund, hvor individets forventninger til sig selv er svære at leve op til. 

I tredje artikel kortlægger Brian Arly Jacobsen de politiske mekanismer, som finder sted, når sekulære kommunalpolitikere skal tage stilling til religiøse spørgsmål. Artiklen antyder en mulig vej frem, hvor kristendommen og andre religioner i samråd kan spilles aktivt på banen som resurser i forhold til at skabe et flerreligiøst, forstående og sammenhængende samfund.

Hvilken rolle spiller kristendommen i samfundet i dag? Hermed tre bidrag til spørgsmålet, som kristendommen såvel som samfundet må rejse på ny i enhver tid.

God læselyst!


Topbillede: Michael Rønne Rasmussen