Bestyrelse
Vedtægter

Vedtægter

Deltagere, formål, hjemsted mv.

§1  "Folkekirke og Religionsmøde" er et samarbejde med følgende stiftsøvrigheder som deltagere: Fyen, Haderslev, København, Lolland-Falster, Viborg, Ribe, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

§2  Samarbejdets formål er, med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse, at styrke den danske folkekirkes møde med andre religioner i Danmark. Samarbejdet kan udbyde kurser, udgive materialer, indgå i samarbejde med stiftsudvalg, samt med Folkekirkens Mission eller andre beslægtede organisationer.

§3 Samarbejdets hjemsted er Viborg.

Budget, regnskab, bestyrelsesforhold mv.

§4 Stiftsøvrighederne der deltager i samarbejdet udarbejder hvert år et budgetforslag for samarbejdet de følgende år. Budgettet sendes til Kirkeministeriet inden den 15. marts. 


§2 Regnskabsåret er kalenderåret. Der udarbejdes hvert år et regnskab, der inden 1. marts næstfølgende kalenderår skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.


§3 Regnskabet skal inden den 1. april til Kirkeministeriet.


§4 Samarbejdet tegnes i økonomisk hensseende af formanden i fællesskab med yderligere et bestyrelsesmedlem

§5 Bestyrelsesforhold:
1. Hver stiftsøvrighed udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 4 år ad gangen. 
2. Biskopperne for de deltagende biskopper udpeger et medlem 
3. Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsesmedlemmerne en formand.
4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
5. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året.
6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder fremkommet forslag.
7. Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet. Der kan udbetales diæter og befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

§6 Bestyrelsen kan antage lønnet bistand, enten i form af en konsulent eller honorarlønnet medhjælp. Konsulenten eller medhjælpen kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
Arbejdsbeskrivelsen for konsulenten/medhjælperen skal være godkendt af et flertal i bestyrelsen

Klage- & ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§7  Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om samarbejde i henhold til vedtægtens §2 mellem stiftsøvrighederne, stiftsudvalg, Folkekirkens Mission og andre organisationer med hvilke, der er indgået samarbejdsaftaler, kan forelægges Kirkeministeriet til afgørelse.

§8  Kirkeministeriets godkendelse kræves til: 1) vedtægtsændringer 2) indgåelse af samarbejdsaftaler i medfør af §2 samt 3) fastsættelse af vilkår i anledning af opløsning af samarbejdet, jvf. herved §43, stk. 5 og 6 i lov om menighedsråd.

§9  Denne vedtægt træder i kraft dagen efter Kirkeministeriet godkendelse. Samarbejdet kan opløses med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, hvis deltagerne er enige herom. Kirkeministeren kan pløse samarbejdet efter en deltagers anmodning, eller når der i øvrigt er rimelig grund dertil.

§10  Vedtægten samt de supplerende samarbejdsaftaler i medfør af §2 er til rådighed for offentligheden på samtlige stiftsøvrigheders kontorer og i kirkeministeriet.